Vedenie účtovníctva

Podvojné  účtovníctvo

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vyhotovenie interných účtovných dokladov
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, vedenie odpisových kariet
 • evidencia drobného majetku
 • vypracovanie Priznania k DPH
 • vypracovanie Súhrnného výkazu k DPH
 • reporting podľa potrieb klienta
 • účtovná závierka

Jednoduché účtovníctvo

 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia daňových dokladov
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vyhotovenie interných účtovných dokladov
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • evidencia drobného majetku
 • vedenie odpisových kariet
 • vypracovanie Priznania k DPH
 • vypracovanie Súhrnného výkazu k DPH
 • reporting podľa potrieb klienta
 • účtovná závierka

Daňové priznania, výkazy

 • Právnická osoba:  Daňové priznanie, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Cash flow
 • Fyzická osoba Daňové priznanie typ A, B - Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Súhrnný výkaz