Poradenstvo

Účtovné poradenstvo zahŕňa konzultáciu s klientom týkajúcu sa priebežných zmien v jednotlivých zákonoch a ich možný dopad na nimi vykonávanú činnosť, ako aj iné účtovné poradenstvo potrebné na bezproblémové vykonávanie jeho činnosti z hľadiska daňových a účtovných zákonov. Posudzujeme jednotlivé doklady aj z hľadiska daňového. Na požiadanie klienta vypracujeme internú smernicu na vedenie účtovníctva. Ďalej poskytujeme priebežné výstupné zostavy potrebné napr. pri žiadosti klienta o úver alebo leasing. Vypracujeme výkazy potrebné pre Štatistický úrad SR.

V zmysle dohody s klientom poskytujeme aj tzv. prípravné práce potrebné k zaúčtovaniu jednotlivých dokladov ako vypísanie pokladničných dokladov, zoradenie t.j. celkovú kompletizáciu dokladov, triedenie faktúr, výpisov z bankových účtov, kompletizácia platieb platobnými kartami, zakladanie písomností. Prípadne zaškolíme Vášho zamestnanca na základné administratívne úkony potrebné k zaúčtovniu jednotlivých dokladov.

V prípade, že zamestnávate účtovníka, ale potrebujete mať istotu v správnosti účtovných operácií, súlade účtovníctva s právnymi predpismi, ako aj s internými smernicami a pravidlami vám ponúkame kontrolu a dohľad nad systémom účtovania.